www.ortodoxkristendom.se

Tro, erfarenhet och förverkligande

Efter en genomgripande andlig
upplevelse (läs) konverterade jag till

ortodox
kristendom;
den ursprungliga
kyrkan.

Därefter var jag under många år
engagerad som sångare i den
Ryska ortodoxa kyrkan.


 

 

Materialet sammanställt
av Simon,
bild från eremitaget
i skogen

 

"Så som ett ljus har Jag kommit till världen" Johannesevangeliet 12:45
"Jag är världens ljus" Johannesevangeliet 8:12

Jag har sammanställt några av kyrkans heliga texter, och tecknat andliga bilder till några av kyrkans böner och själv skrivit texter om hur jag uppfattar Kristi budskap, från det nya testamentet, så som det praktiserades av ökenfäderna och av hesykaster*, i t.ex. främre Asien, de flesta länder på Balkan, Egypten, Ryssland, på Athos i Grekland, och idag även i den övriga världen.
Detta uppfattar jag som kristendomens högsta erbjudande till människorna - att erfara sin inneboende sanning och tidlösa identitet. Den är i grunden en och den samma för alla. Kristus pekar ut Sig Själv - Kristusljuset i ditt hjärta -
som din verkliga identitet, och menar: var den du är döpt till att vara, var den du i SANNING och EVIGHET är, och sök denna sanning i djupet av dig själv. "Gud skapade människan till Sin avbild..." 1 Mosebok 1:27. "Gud sade: 'Varde ljus" 1 Mosebok 1:3.
Jesus sade: "Varen alltså I fullkomliga så som eder himmelske Fader är fullkomlig." Matteus 5:48. Denna fullkomlighet är nedlagd och finns vilande inom var och en av oss, och är möjlig att erfara, identifiera sig med och förverkliga; den sanna människan - KRISTUSMÄNNISKAN.

* Hesykasm - (av grekiska hesykia - vila i Gud) En fromhetsriktning inom den ortodoxa kyrkans tradition där man utövar den oavlåtliga inre Jesusbönen, "hjärtats bön", i samband med vissa andningsövningar, som metod att övervinna sin lägre, egocentriska natur för att återvinna Gudslikhet.

Helige fader
Sergej
från Radonesh,

det Heliga Rysslands
nationalhelgon
(hans liv, klicka här)
Troparion;
 

 

Till innehållsförteckningen


(För utskrift av hela sidan, klicka här)

(För bättre kvalitét vid utskrift av enskilda texter och bilder, klicka på bilderna:)

 

 

Jesu Kristi födelse

Folklig Grekisk Julikon

Juldagen, den 25 december, infaller i de flesta ortodoxa länder 13 dagar senare enligt den gamla Julianska kyrkokalendern, den 7 januari.

Kristi födelse troparion

"Då Du föddes, O Kristus, vår Gud
upplystes världen av kunskapens Ljus
ty stjärnan lärde stjärnedyrkarna att tillbedja Dig,
Sanningens Sol,
och att känna Dig, o Morgonstjärna från höjden.

Herre, ära vare Dig!"

 

Julens troparion;
kontakion och velitjajem;

 

 

 

 

"Den ortodoxa kyrkouppfattningen vilar på grundföreställningen, att Jesus Kristus grundade en enda och synlig Kyrka. Åt denna gav Han fullmakten att förkunna Hans sanning intill tidens ände (...). Enligt ortodox kyrkouppfattning är denna ena Kyrka just den kyrkofamilj, som går under benämningen 'den Ortodoxa Kyrkan'. Ty det är just denna som (...) bevarat den obrutna linjen från apostlakyrkan. Denna kyrka är enligt apostel Paulus 'Kristi Kropp', vars enda överhuvud är Jesus Kristus själv. Det som gör Kyrkan till en enhet är den gemensamma, sanna bekännelsen till Honom och det gemensamma, sakramentala och andliga livet i Honom."
Text hämtad ur "Ortodoxa kyrkan" av Christoffer Klasson

 

 

"En del av kristenheten införde så småningom ett tillägg i trosbekännelsen (...), samt en del andra nyupptagna lärosatser och kyrkobruk utan att först höra hela församlingen. I stället för gemenskapen uppsattes en enskild person, biskopen i Rom - Påven - som den allena avgörande också i sådana viktiga trosfrågor som gällde hela kyrkan. Därmed avvek man från den apostoliska gemensamhetsprincipen. Småningom vidgades svalget alltmera. Tills den ofrånkomliga skilsmässan mellan den ortodoxa östra och den påvliga västra hälften av den katolska kristenheten skedde (år 1054)."
Text hämtad ur "Grekisk-ortodox tro och livssyn" av Tito Colliander

 

 

"Den österländska (ortodoxa) kyrkan godkänner varken några tillägg eller avprutningar i den givna utformningen av den kristna trons innehåll: sanningen är en och evig och odelbar. Följdriktigt måste kyrkans strävan gå ut på att noggrant bevara kristendomens sanning och att återge den utan några avvikelser."
Text hämtad ur "Grekisk-ortodox tro och livssyn" av Tito Colliander

 

 

"Ortodoxin gör anspråk på att vara världsomfattande - inte någonting exotiskt och orientaliskt, utan rätt och slätt kristendom. Ordet 'ortodoxi' har den dubbla betydelsen 'rätt tro' och 'rätt lovprisande' (eller rätt tillbedjan). Därför kommer de ortodoxa med anspråk som först kan tyckas förvånande höga. De betraktar sin kyrkan som den kyrka som bevarar och lär ut den sanna tron om Gud och som lovprisar honom med rätt tillbedjan. Den är ingenting mindre än Kristi kyrka på jorden."
Text hämtad ur "den ortodoxa kyrkan" av Kallistos Ware


 

Teofania

vår Herres dop

19 (6) januari

Dopet vid Jordan

Herre, då Du blev döpt i Jordan, uppenbarades att vi skola tillbedja Treenigheten.
Ty Skaparens stämma vittnade om Dig, och kallade Dig Sin älskade Son.
Och Anden, i en duvas skepnad, vittnade om detta ords sanning.
O Kriste vår Gud, Du som har uppenbarat Dig och upplyst världen,
Ära vare Dig.

 

 

Sveriges första helgon

Den heliga Anna av Novgorod

Sveriges nationalhelgon

23 (10) februari

"I dig, o Moder, bevarades den gudomliga avbilden...
...därför jublar din själ heliga Anna, med helgonen."

Ingegerd Olofsdotter föddes omkring 1001, dotter till Olof Skötkonung, som kristnades vid Husaby källa år 1008. Hon gifte sej med storfurst Jaroslav av Novgorod/Kiev med vilken hon födde tio barn. Hon helgonförklarades av den Ryska Ortodoxa kyrkan och fick namnet heliga Anna av Novgorod. Heliga Anna dog 1050 som storfurstinna av Kiev. Hennes festdag är den 23 februari.

I Eskilstuna finns en svensk ortodox kyrka som bär heliga Annas namn där hon vördas som Sveriges nationalhelgon, Hl. Annas ortodoxa kyrka, St. Eskils kyrkogård, Åsbyvägen, Eskilstuna.

Det finns även en församling vid namn; Heliga Annas ortodoxa församling,
http://www.svensk-ortodoxi.org/haof/index.htm

Läs vidare:

"Ingegerd, Olof Skötkonungs dotter" av Rune Edberg
Skriften kan beställas från Sigtunas Museum, Box 13, 193 21 Sigtuna, Tel 08-592 510 18.

Länkar till andra sidor med information om Anna av Novgorod:

En historiesida
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut


 

 

3:e söndagen i fastan

Korsnedfallandets söndag

 

 

Marias lovsång;

 

 

Rysk påsk

 

Naturens uppståndelse - Livet starkare än döden

"Varje vår är ryssarna vittnen till naturens uppståndelse. Efter ett halvårs livlös stillhet vänder livet tillbaka till det ryska landet. Med segerfanfarer bryter floderna och sjöarna sönder den is, som i långa månader hållit dem fängslade. Gräs och blommor kan på en enda natt välla fram på de marker, som länge varit täckta av en tjock, vit mantel; fåglarna börjar sjunga, luften kryddas av dofter, och människor och djur känner sig upplivade och såsom pånyttfödda. Livet har ännu en gång visat sig vara starkare än döden. … Genom århundraden har i Ryssland icke blott några få fromma människor utan hela nationen som en enhet prisat och tackat Gud för Kristi uppståndelse från de döda. Påsknattens gudstjänst är en upplevelse, som icke har något motstycke i andra nationers gudstjänstliv."

 

Fastetiden

"Fastetiden börjar i den ortodoxa kyrkan på kvällen en söndag, som kallas Förlåtelsens söndag. Efter aftonsången ber prästen högtidligen sina sockenbor om förlåtelse för alla sina fel och överträdelser, varefter de ber honom förlåta dem. Församlingens medlemmar vänder sig därefter inbördes till varandra med en liknande bön, och på samma sätt gör man det sedan där hemma. När så Österns kristna på detta sätt försonats med alla sina medmänniskor, börjar de en tid av fasta och späkning. Fastetiden sätter en stark prägel på hela församlingens liv. Födan är annorlunda, och kyrkans gudstjänster, musiken och mässkläderna förändras. Fastereglerna är stränga: kött, fisk, mjölk och ägg är förbjudna under sju veckor; gudstjänsterna är långa och har en sorgefylld prägel, och man knäfaller mycket. Det är en reningstid, och en tid då man söker gottgöra vad man förut förbrutit.
Österns kristna väljer i regel en av fastetidens veckor till vad man på ryska kallar govenie (ordet är besläktat med det engelska 'retreat'). Govenie betyder en tid till självrannsakan, bön och fasta och avslutas med bikt och nattvard. Det förväntas att en människa, som börjar govenie, tillbringar denna tid i avskildhet – även om hon i regel stannar hemma. Hon är dock närvarande vid alla de dagliga gudstjänsterna, fastar strängt, läser böcker till andlig uppbyggelse, ger allmosor och söker försoning med dem hon kommit på kant med. Govenie varar vanligen en vecka, och den förutsätter verklig lekamlig abstinens. Fastans gudstjänster räcker dagligen mer än omkring fem timmar, och de som är närvarande måste hela tiden stå eller knäfalla. Om man väljer Stilla veckan till govenie, så innebär det att man måste tillbringa ännu längre tid i kyrkan. Emellertid lindras strängheten i den lekamliga späkningen genom dessa gudstjänsters enastående dramatik och gripande musik. Ty både den religiösa diktningen och musiken har närmat sig fullkomningen i de psalmer, som hör till Stilla veckan."

 

"O Du Gode...

...Du som uthärdade korset

och som med döden tillintetgjorde döden

och därmed såsom Gud uppenbarade Uppståndelsen"

Text från den 9:e timmens böneregel

Johannes; verserna17-20

 

 

Ortodox Påsk

"Fastan avslutas plötsligt på påskaftonen, som i Österns kyrka är den största festen. Den midnattsgudstjänst, som då hålles, har ofta blivit beskriven, emedan det inte finns något motstycke till den inom andra kyrkor. Den börjar med en procession, som lämnar kyrkan, vandrar runt kyrkobyggnaden och vänder tillbaka, sjungande segerpsalmen: 'Kristus är uppstånden från de döda, med sin död krossande döden och skänkande liv åt dem som äro i gravarna.' Alla som är med vid gudstjänsten har i förväg skaffat sig ett ljus, och så snart processionen drager ut, tändes det första. Den som håller det tänder därefter närmaste grannens, och så fortsätter man till dess hela kyrkan strålar av ljus och värme. Ingenting läses – allt sjunges, till vad man nästan skulle kunna kalla dansmelodier, och hela gudstjänsten är full av rörelse, liv och glädje. När gudstjänsten är slut, hälsar prästen var och en av sina sockenbor med den trefaldiga kyssen, så som de ortodoxa brukar, och samma hälsning utväxlas mellan församlingens medlemmar. När de kommit hem från kyrkan, äter de ryska kristna sin påskmåltid, som består av särskilda rätter, vilka endast serveras vid denna fest.
Påskdagen är olik årets alla andra dagar. Då hålles ingen morgongudstjänst, alla de vanliga sedvänjorna är lagda åt sidan, man hälsar varandra med orden 'Kristus är Uppstånden!', och hälsar alla man möter med påskkyssen.
Som ett uttryck för den härlighet, som kommit människorna till del genom vår Herres seger över döden, är det sed att ryska kristna icke knäfaller i kyrkan under tiden mellan påsk och pingst. Påsken är höjdpunkten i hela kyrkoåret – alla de andra söndagarna är blott såsom trappsteg, vilka leder upp till denna enastående fest, och de är därför alla, såsom gällde det en enda, invigda till minne av uppståndelsen. Ja, det ryska ordet för söndag är i själva verket – uppståndelse."

Text hämtad ur "Den ortodoxa kyrkan" av Nicolas Zernov

Bild från "Kniga o tserkvi" (Boken om kyrkan), utgiven av Palomnik Moskva -98.

 

”Uppståndelsens dag!
Låt oss upplysas!”

”Festernas fest och triumfernas triumf – den heliga Påsken. De ortodoxa kyrkorna är fyllda med troende. Alla blir mottagna av den Uppståndne Kristus och den heliga kyrkan ger alla en möjlighet att delta i trons stora fest.
Hela jorden firar och gläder sig åt Kristi Uppståndelse. Var och en som kommer till Påskgudstjänsterna, sökande den Uppståndne Kristus på myrrabärerskornas vis, sätter på sig sina finaste festkläder. Påsken, den vackra…
”Nu är allting fyllt av ljus”. Den heliga Påskens ljus genomtränger nattens mörker, och denna natt kallas även 'strålande'. Vaxljusen som upplyser den fyllda kyrkan, ljuset av tyst Påskglädje som upplyser församlingsmedlemmarnas ansikten, Påskmorgonens första solljus, prästernas glittrande klädnader i Påskprocessionen…

’O död, var är din udd?
O grav, var är din seger?’

Kristus är uppstånden
och livet härskar!

Text hämtad ur Moskvapatriarkatets journal

 

Påskens troparion

"Kristus är uppstånden ifrån de döda

med Sin död Han döden nederlagt

och åt dem som äro i gravarna

gav Han liv!"

Johannes; 20:1-24

 

"Din Uppståndelse Kriste Frälsare", "Kristus är Uppstånden", fågelsång, klockringning och "Ängeln ropade";

 

Ängeln ropade till den högt benådade: Rena Jungfru, fröjda dig, och jag säger åter: fröjda dig. Din Son stod upp på tredje dagen ur graven och han väckte upp de döda. Gläd er, människor.
Var ljus, var ljus, du nya Jerusalem. Ty Herrens härlighet går upp över dig. Jubla nu, och gläd dig, o Sion, och du, rena Gudsföderska, fröjda dig över din Sons uppståndelse.

 

 

Kristi Himmelsfärd
40 dagar efter påsk

"Jesus sade: 'Jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.'
Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och Han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan Han välsignade dem, lämnade Han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade Honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud."
Lukasevangeliet 24:49-53

 

Pingst
10 dagar efter Kristi Himmelsfärd
Den Helige Andes utgjutelse

 

"Älsken I mig
så hållen I mina bud,
och jag skall bedja Fadern, och Han skall giva eder en annan Hjälpare,
som för alltid skall vara hos eder: sanningens Ande,
som världen icke kan taga emot, ty hon ser Honom icke och känner Honom icke.
Men I kännen Honom, ty Han bor hos eder och skall vara i eder.
Jag skall icke lämna eder faderslösa; jag skall komma till eder.
Ännu en liten tid, och världen ser mig inte mer men I sen mig. Ty jag lever; I skolen ock leva.
På den dagen skolen I förstå att jag är i min Fader, och att I ären i mig, och att jag är i eder.
Den som har mina bud och håller dem, han är den som älskar mig;
och den som älskar mig, han skall bliva älskad av min Fader,
och jag skall älska honom och skall uppenbara mig för honom."
Johannesevangeliet 14:15-21

 

Pingstikon
"Jag är en stråle av sanningens ljus"

 

"Ensam, icke beblandad med världen,
talar han ständigt med Gud allena
Skådande blir han skådad, älskande blir han älskad.
Till ljus, osägligt glimmande, har han blivit."

Simeon den nye teologen

 

Nyskriven bön om själens renhet genom Den Helige Ande;
Befria Herre vår jord, från det ondas mörka gärningar.
Låt sanningens ljus upplysa alla människor, och bevara våra själars renhet genom den Helige Ande.

 

Himmelske Konung

Himmelske Konung och Fader vår;

 

 


Jesusbönen;
”Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma Dig över mig!”

Om heliggörelse

Kristusikon

"Välsignad vare du Herre
som lär oss Guds vilja
Helgonens skara har funnit livets källa
och paradisets port
Må också jag genom ånger och omvändelse
finna vägen
Ty jag har förfelat mitt liv
Ropa efter mig Herre
Och rädda mig"


”Underbar är du Gud i Dina helgon.”

 

Detta är två av många texter ur den ortodoxa kyrkans hymnskatt. Man menar med dessa texter att en till Kristus döpt och överlåten människa självmant och medvetet bör låta sej renas från sina världsliga vanor och heliggöras. Eftersom dopet oftast sker 40 dagar efter barnets födelse åligger det Gudföräldern att se till att denna Kristustillvändhet och identifikation äger rum. Det kristnade barnet bör lära sej att lyssna till den inneboende, genom dopet verksamma Kristusidentiteten och öva sej i att på så vis förverkliga Guds vilja i sitt liv. Så kan Gud, genom att människan blir ett sant uttryck för Guds helighet, åter känna igen Sin Skapelse genom Kristusmänniskan så som Han en gång skapade henne för Sitt Paradis. Detta är vägen som leder fram till att man med apostel Paulus kan utropa:


”Nu lever inte längre jag men Kristus lever i mig”

 

”Sök först Guds rike”, alltså inte bara i samband med att kyrkklockorna ringer till Gudstjänst, utan genom att låta hela vardagen genomsyras av detta sökande och lyssnande eftersom ”Guds rike är invärtes i eder”, och ett Guds rike kan man väl inte tänka sej utan en Gudsnärvaro, så om Guds rike är invärtes i människan måste där ju även finns en Gud som vill komma till uttryck genom människans var-dag. Denne Gud, genom Jesus Kristus, är ju också människans sanna och eviga identitet.
När denna process är fullbordad så att den kristne utplånat sitt Adams arv för Jesus Kristus skull, är han vorden helig.
Då kan det ske på ett underbart sätt genom den heliggjorde ”så som i himmelen så och på jorden”. Så kan Kristi återkomst till jorden ske individuellt genom var och en som inte bara tror på Honom men låter Honom födas (advent och julens hemlighet) och förverkligas i hennes liv. Gud har blivit allt i människan, och människan har fullgjort livets mening och mål d.v.s. Guds mening och mål med människan. På detta sätt har Guds avbild - Kristusmänniskan - förverkligat Guds dröm om Himmelrikets återupprättelse på jorden.

Alltså;
Människan skapades till Guds avbild, till att vara Honom i allt lika.
Hon föds med Adams arvsynd, den förste Adams olydnad mot Gud, vilken Jesus omintetgjorde när han föddes till jorden, genom Sin undervisning, och genom att ge Sitt liv - för att vi ska upplåta våra liv till att förverkliga Honom och Hans Helighet.
Var och en som är döpt, är döpt till att i allt identifiera sej med och efterlikna Honom och på så sätt låta sej helgas till Kristusmänniska. När denna rening från Adams arvsynd är fullbordad är den inneboende Guden, i sitt inneboende Himmelska rike i människans hjärta, helt blottlagd och uppenbar för världen och hon har blivit en strålande avbild av Honom, som är all världens liv, mening och mål.
Någon som gjort en sådan upplåtelse beskrivs i den Ortodoxa kyrkan som ett Helgon, en Kristusmänniska - en heliggjord människa genom vilken Kristus åter kan kännas igen och vördas. "Var och en av oss är kallad att vara ett helgon."*
Som hjälpmedel för att nå detta mål finns kyrkan, fasteperioderna, askesen och Jesusbönen, hjärtats bön.

* Fader Damascenus, rysk munk, ur "The Orthodox Word" nr 221, s.227. Se även "The saints lives in Christ", s. 262.

Gud sade:
”Varde ljus”
1 Mosebok 1:3


Jesus sade:
”Så som ett ljus har jag kommit till världen” – ”Jag är världens ljus”
Johannesevangeliet 12:45 - Johannesevangeliet 8:12


Doperinran:
”Kristus skiner som ett klart lysande ljus i djupet av mitt inre”


Detta ljus kom till fullt uttryck på berget Tabor genom Jesus från Nasaret vid
”Kristi förklaring”

och vid

"Uppståndelsen"

 

 

De sju sakramenten (hemligheterna)

Dopet till Kristus.
Myrrha-smörjelsen; inseglet på Den Helige Andes gåva.
Eukaristien; nattvarden.
Boten; ånger och omvändelse från egocentricitet till Kristuslikhet.
Sjuksmörjelsen.
Äktenskapet mellan kvinna och man.
Prästvigningen, endast för gifta män eller munkar.

 

 

Johannes Chrysostomos
"Den Gudomliga Liturgin"
beskriven av
Nikolaj Gogol
Översatt av Tito Colliander

"Den ortodoxa liturgin är oföränderlig. Sedan Johannes Chrysostomos gav skriftlig form åt den redan utformade traditionen, har en obruten kedja av samma heliga ord och samma handlingar förenat dag med dag i ettusensexhundra år. Människorna dör och ersättes av andra, oföränderligt ljuder samma böner under tusende kyrkors valv. Liksom nätterna och dagarna, liksom åren som följer på varandra utan att bryta den tidlösa enhet som är Gud."

Hela texten finns som en fristående avslutande del i Tito Collianders bok "Korståget". Den finns att beställa genom www.adlibris.com

Bild från "Kniga o tserkvi" (Boken om kyrkan), utgiven av Palomnik Moskva -98.

1:a antifonen;

 

 

De två kärleksbuden

"Du skall älska Herren, din Gud,
av allt ditt hjärta och av hela din själ
och av allt ditt förstånd.
"
5 Mosebok 6:5, Matt 22:37

"Du skall älska din nästa så som dig själv."
3 Mosebok 19:18, Matt 22:39

 

 

 

Heliga fäderna
Sergej och Herman
från Valamo kloster, Karelen

Festdag 11 juli (28 juni)

"Som lysande stjärnor höjde Ni Er över vårt Nordiska lands mörka himmel.
Med trons och med den andliga kampens ljus, upplyste Ni så vårt land och lärde oss att rätt bedja till Gud,
och att lyssna efter endast Honom och att tjäna Honom i arbete och med hymner.

GLÄD ER Valamo klostrets grundare
GLÄD ER Ni Kristi efterföljares fäder
GLÄD ER Ni som predikar omvändelse och bättring i våra liv
GLÄD ER Ni som höjt er till förebild i kampen mot frestelserna
GLÄD ER Ni vägvisare till Guds rikes hemlighet
GLÄD ER Ni ledsagare till Kristi närhet
GLÄD ER Ni högt välsignade fäder Sergej och Herman"
Del av bearbetad akatist

Troparion;

 

 

Ömhetens
Guds Moder

Ikonen som fader Serafim bad, levde och dog inför.

 

"Vi förblir skapade varelser men kan ändå vinna enhet med Gud, liksom Kristus i sitt människoblivande genom inkarnationen bevarade sin gudomliga natur. Den skapade och förgängliga världen genomtränges av gudomskraften som ett oskapat, evigt ljus, det gudomligas närvaro allestädes."

 

Helige fader Serafim
från Sarov

Festdagar 1 augusti (19 juli)
samt 15 (2) januari

Troparion

"Från din ungdom älskade du Kristus, du välsignade,
och brinnande av önskan att verka endast för Honom,
stred du genom oavbruten bön och arbete i vildmarken,
och vinnande Kristi kärlek genom hjärtats förkrosselse,
har du visat dig vara utvald av Guds Moder.
Därför ropa vi till dig;
fräls oss genom dina förböner
ärevördige Serafim, vår fader."

 

Serafims samtal med lärjungen Motovilov om att förvärva den Helige Ande
klicka här för att läsa texten

 

 

 

"Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre, men ni skall se mig, eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och visa mig för honom."
Johannesevangeliet 14:18-21

 


Rysk ikon

 

Guds Ljus

genom

Kristi förklaring

19 (6) augusti

Detta ljus hör den icke-skapade, gudomliga verkligheten till men är likafullt något som man kan erfara, i bokstavlig mening se, bli en del av, och även bli ett uttryck för.


Troparion;

 

”DEN STRÅLANDE SKÖNHETEN”

"Andlig skönhet som ortodoxa kyrkans sanningskriterium i
Pavel Florenskijs
'Sanningens pelare och grundval"

”Den andliga skönheten kan endast komma asketen* till del, den absolut renhjärtade. Endast asketen kan bli transparent så att den Treenige Gudens egen strålande skönhet kan lysa genom honom.”

 

”Varför är askesen nödvändig? Den tar bort syndens slöja, gör hjärtat rent: 'De renhjärtade skall se Gud'. Den återställer människan till sitt ursprung som Guds avbild, strålande av skönhet. Den möjliggör gemenskap med Gud och förening med hela skapelsen, bereder mark för den Helige Anden, som kröner asketen med skönheten.”

"Vad kännetecknar enligt Florenskij skönheten själv? 'Beauty, as a certain manifestation or disclosure of that which is objective, is essentially connected with light, for everything is precisely light. (...) Thus if beauty is precisely manifestation and manifestation is precisely light, then I repeat, beauty is light, and light is beauty. Absolute light is absolutely beautiful. It is Love in its perfection (…).' Florenskij, som ju verkade i den ryska religiösa miljö där hesykasmen var så levande, betecknar det naturligt vis som Tabors ljus. Det är den Treenige Gudens ljus, Sanningens ljus, som med Jesu födelse tändes i världen.

Härom vittnar hela liturgin och mängder av hymner, påpekar han, och tillägger att den heliga liturgin ju formats av genuint andliga människor med erfarenhet av Guds ljus. Ljuset är i sig själv vackert, men gör också allt som blir upplyst av det vackert. Tabors ljus förvandlar helgonets kropp och gör den strålande."

”Hos asketen lyfts syndens slöja undan så att han förmår se den ursprungliga, ofördärvade, fullkomliga skapelsen – som Florenskij kallar Sofia** – lysande vacker. Därför älskar han allt skapat: människan och hennes fysiska kropp, djuren, naturen, kosmos. Han drabbas av en häftig kärlek till alla levande varelser och ett intensivt medlidande med dem, uthärdar inte att något skapat tillfogas skada eller smärta.”

”Den renhjärtade människan har genom askes återställt Guds avbild i henne och hon blir en spegelbild av Guds egen strålande skönhet.”

”Med sin strålande skönhet uppenbarar de stora asketerna, helgonen, staretserna den 'sanna kyrkligheten', det kyrkliga livets mysterium.”

 

* Asketism - metodisk övning i att övervinna sin lägre, egocentriska natur för att återvinna Gudslikhet.

** (Teo) Sofia - (Guds) Visdom

Utdrag från en forskningsuppsats av Anna Smidhammar, som också har översatt boken "Jordens salt", av Pavel Florenskij, till Svenska.

 

 

Bild från "Kniga o tserkvi" (Boken om kyrkan), utgiven av Palomnik Moskva -98.

Bordsbön;

 

"Den ortodoxa kyrkan försöker också ge sina medlemmar en bestämd livssyn. Man kan ibland höra denna omtalas såsom passiv och världsfrämmande; men då har man missförstått den ortodoxa kyrkans väsen och lära. Kyrkan förkastar ej denna världen - den är på ett levande sätt sysselsatt med den och kallar sina medlemmar att ta del i dess glädjeämnen. De ortodoxa prästernas hemliv, med deras ofta stora familjer, de stora ryska munk- och nunneklostrens stora och välskötta lantegendomar och staretsernas* vakna intresse för de praktiska problemen hos de människor som söker deras hjälp, de offentliga gudstjänsterna, som omfattar allt mänskligt liv och arbete, samt den välsignelse som kyrkan ger all slags föda utom kött - alla dessa ting visar i huru hög grad den ortodoxa kyrkan erkänner allt det skapades godhet och gärna vill ta del i alla jordelivets gåvor."
Text hämtad ur "Den ortodoxa kyrkan" av Nicolas Zernov, sid. 111.

* Starets - Andligt erfaren och medveten vägledare i själsliga frågor.

 

 

Ett öppet brev till alla kristna:

Kära Systrar och Bröder

i Kristus

Jag har deltagit i måltider i Kristna församlingar och i kloster där präster eller föreståndare har utbett sig Jesu Kristi välsignelse över mat som bestått av djurdelar av allehanda slag, och när man idag är mycket väl informerad om tillståndet på slakthus och i kycklingfabriker m.m. hur kan man då överhuvudtaget tro att en barmhärtig och kärleksfull Skapare och Fader välsignar detta infernaliska beteende människan utsätter dessa oskyldiga och mycket lidande djuren för endast av den orsaken att dessa djurdelar tilltalar människans lägre och syndfulla natur som föda? Människans rikaste och av Gud Själv utpekade näringskälla finns ju att söka i växtriket i den underbara naturen, där denna föda inte bara innehåller allt det en människa behöver för sitt livsuppehälle men även betecknas som "hälsokost".

Ingen kan väl tänka sej slakthus och förfärande dödsångestvrål och blodlukt i GUDs rike! Detta rike som vi är uppmanade att söka framför allt annat, för att det någonsin skall kunna förverkligas det som vi ber om: "...ske Din vilja såsom i Himlen så och på jorden". Hur skall detta någonsin kunna ske på jorden om inte vi förverkligar Guds vilja i våra liv?

Vegetarian- och veganrörelsen går ju fram med stora steg bland ungdomar i dag som värnar om djurs och människors rättigheter till ett värdigt liv, medan många kristna lever kvar i köttkonsumtion av ingen annan orsak alls än den gamla vanans.

Det borde stå två olika bord för kyrkornas och klostrens samkväm, ett för vegetabilier, som får välsignas*, och ett annat bord för övrig föda.
Kyrkans församlingar och klostren borde ligga främst i att framhålla vördnad för allt livs helighet och vara föregångare vad beträffar medlidande, barmhärtighet och rättfärdighet i sin Herre Jesu Kristi efterföljelse och kärlek.

Vänlig hälsning i Kristus från

er broder

 

* "...den välsignelse som kyrkan ger all slags föda utom kött..."
Text hämtad ur "Den ortodoxa kyrkan" av Nicolas Zernov, s. 111.

 

 

Lukasevangeliet 5:

33. "De sade till honom: 'Johannes lärjungar fastar ofta och ber, och det gör också fariséerna, men dina, de äter och dricker.' Jesus svarade: 'Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta, så länge brudgummen är hos dem? Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne, kommer de att fasta." (d.v.s. alltsedan den första Påsken.)

 

 

För att läsa "Skräpmat för själen", artikel av ärkebiskop Lazar Puhalo, klicka här

 

 

 

Guds Moders beskydd
Guds Moders Beskydd
överallt osynligt närvarande

"Låt oss med hymner (och genom att leva ett rättfärdigt och värdigt liv) prisa Guds Moder och Ljusets Moder."

Festdag 14 (1) oktober

 

 

"Den oskuldsfulla människans liv i Paradiset"
Helige Pavel från Obnora i fridsamt umgänge med skogens vilda djur.

 

“Isak Syriern säger, att människans hjärta måste brinna för hela skapelsen med en sådan medkänsla, att det vill brista vid åsynen av minsta djurs lidande. När människorna får sådana hjärtan kommer skapelsen att återställas, något som förebådas av att de vilda djuren utan fruktan närmar sig heliga eremiter, slickar deras händer och visar dem sin tillit. Detta förklarar Isak med att det från en sådan människa utströmmar en doft, samma goda doft som den Adam utsände I paradiset, före syndafallet.”

 

 

"Instruktion
av starets Paisij Velitchkovsky, om att munkar inte ska äta kött"

(Detta bör innefatta alla till Kristus döpta, som är kallade att leva Paradisets heliga liv genom Kristus. Översättarens anmärkning.)

Helige Paisij Velitchkovsky,
Philokalias sammanställare och översättare till det Slaviska språket

Festdag; 28 (15) november

Troparion;
"O Paisij, Rysslands glädje, Athos stolthet, Moldaviens under, genom din gudomliga undervisning har du väglett oss till visdom och frälsning. Då du nu fröjdar dig i det himmelska skådandet av Kristus vår Gud, bed till Honom att Han må ge oss Sin stora välsignelse och frälsa våra själar"

"Starets Paisij skickade sina lärjungar från Secu till Bucharest för att studera grekiska. Till två av dem sände staretsen...några varningens ord, därför att de utsattes för övertalning av en biskop som ville välsigna dem att äta kött. Om detta skrev staretsen följande:

'För mig är det uppenbart att man i enlighet med den Heliga Ortodoxa Kyrkans stadgar inte ens bör lyda en ängels röst i detta ärende. Efter syndafloden tillät Herren ätandet av kött p.g.a. människans svaghet, men klosterlivets regler motsvarar livet i Paradiset, där man inte åt kött.
I början av klosterväsendets historia fanns det ställen där man bortsåg från denna regel, speciellt i de större städerna. Men den helige Sabbas tog avstånd från köttätandet, och detta blev en allmän regel i alla ortodoxa länder. Att avstå från köttkonsumtion kan således inte sägas gälla endast vissa kloster, lika lite kan det vara ett fritt val för den enskilde individen. Det är heller inte sant att avhållsamhet från köttföda skadar hälsan.
Man ska inte låta sig påverkas av dem som äter kött, Guds vilja måste komma före människors tolkningar; och när de som frestar dig ser din rättrogenhet kommer de att prisa dig.'
Staretsen hänvisade sina lärjungar till skrifter av starets Basil från Merlopolyany om att inte äta kött*, och påminde dem om att klosterbröderna och ökenfäderna skulle se det som en skandal och bli djupt sorgsna om de fick veta att dessa bröder hade börjat äta kött.**"

"* Slavisk text från hans verk finns i 'Optina Life of Blessed Paisij' på sidorna 134-157.
** Denna paragraf är hämtad fån 'Chetverikov, vol. II', sidorna 45-46."

Översättning från “Little Russian Philokalia, vol. IV: St Paisij Velitchkovsky", sida 145

“Varen alltså I fullkomliga, såsom eder Himmelske Fader är fullkomlig.”

Matteus 5:48

 

1 Mosebok 1:26. "Och Gud sade: 'Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika..."
1:27. "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem."
1:29. "Och Gud sade: 'Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden, och alla träd med fröbärande trädfrukt, detta skall ni ha till föda."

För ytterligare information om födans betydelse i det andliga livet klicka här

 

Boktips:

"Animals and Man - A state of blessedness"
och
"Animals Sanctified: A Spiritual Journey."
båda av Joanne Stefanatos D.V.M.

Kan beställas från: St. Paisius Abbey, P.O. Box 130, Forestville, CA 95436

"Paradiset åter - Vegetarianism och djurrätt i kristen tro och tradition"
av Tomas Einarsson

 

"Vildåsnan - Kristen vegetarisk förening"

hemsida: www.vildasnan.se, e-post: vildasnan@yahoo.se
Kontaktperson Anna Smidhammar, 08-714 76 02, 0736-31 94 44.

 

"När gick medkänslan och respekten för djuren förlorad?", text av Simon Andersson
klicka här för att ladda ner pdf

 

Stephanies blogg
http://www.everydaysynergy.blogspot.com

 

 

Troparion;

 

 


Min bön
blir trovärdig
när de ord
som utgår ifrån min mun,
blir ett med det liv
jag lever inför Guds ansikte
i relation till människor,
djur och natur;
Guds Heliga skapelse.

Att leva utan att skada,
i medkänsla,
medlidande och respekt
för allt skapat,

genom Kristus;
Guds utstrålning,
vår Herre.

Simon

 

1 Mosebok

1:27. "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade Han henne, till man och kvinna skapade Han dem."

 

3 Mosebok

19:2 ”…I skolen vara heliga, ty jag Herren, eder Gud är helig.”

 

3 Mosebok

20:7 ”Så skolen I nu hålla eder heliga och vara heliga, ty Jag är Herren, eder Gud."

 

3 Mosebok

20:26 ”I skolen vara Mig heliga, ty Jag, Herren är helig, och Jag har avskilt eder från andra folk, för att I skolen höra Mig till."

Paulus brev till Efesierna

4:24 ”…I haven iklätt eder den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens rättfärdighet och helighet.”

Matteusevangeliet 5:48

"Varen alltså I fullkomliga, såsom eder Himmelske Fader är fullkomlig."

 

 

I Kristus

kära systrar och bröder

Fastebrev

om Gud som Kärleken och som en förtärande eld

och om människans förhållande till sina lägre begär och drifter

Klicka här
Se även artikel nedan

 

Ryska patriarkatet avbryter förbindelserna med Svenska kyrkan

"Ryska patriarkatet avbryter förbindelserna med Svenska kyrkan
MOSKVA (27 dec. Interfax -05) Moskvapatriarkatet har avbrutit förbindelserna med Sveriges evangelisk-lutherska kyrka sedan den beslutat införa en officiell ceremoni för att välsigna homosexuella par.

'Vi har med stor besvikelse och sorg mottagit nyheten att Sveriges evangelisk-lutherska kyrka inte motsätter sig s.k. homosexuella äktenskap, utan även har beslutat införa en officiell välsignelseceremoni', sade Ryska ortodoxa kyrkans heliga Synod i ett uttalande vid sitt sammanträde i Moskva idag.

Synodens medlemmar anser att Svenska kyrkans beslut strider mot Bibelns uppfattning om familj och äktenskap 'och den Heliga Skrifts vittnesbörd lämnar oss utan tvivel att homosexualitet uppfattas som synd och förvillelse', säger uttalandet.

'Den kristna kyrkan har alltid uppfattat vigsel mellan man och kvinna som ett sakrament, eftersom det är en förening som ger upphov till nytt liv', heter det i uttalandet.

Försöken att bryta denna tradition 'och presentera förvrängningarna som en norm' är 'ett öppet motstånd mot Guds vilja, brott mot den Heliga Skrifts befallningar och den gamla kyrkans traditioner', säger uttalandet.

Godkännandet av homosexuella äktenskap är en allvarlig förstörelse av systemet för europeiska andliga och moraliska värden 'formade under kristendomens inflytande', säger deklarationen. 'Sådana nymodigheter underminerar den europeiska civilisationens moraliska grund och tillfogar irreparabel skada på dess andliga inflytande på världen', heter det i deklarationen."

Ur ortodox tidning, nr 2, 2006, sid. 28.

 

Bilden är hämtad från Ortodox Tidning

 

 

"Gränsen mellan

liv och död,

nuet och evigheten,

himmel och jord

utplånas i Kristus.

Gud blir kroppslig,

människan blir Gudomlig.

Henne skänks möjlighet

att inte bara andligt,

utan även fullt kroppsligt

bli genomlyst,

att som personlighet

uppgå i Ljuset."

Tito Colliander

 

prästens slutvälsignelse, ur ortodox bönbok.

"Kriste, Du sanna Ljus, som upplyser och helgar varje människa, som kommer till världen, låt Ditt ansiktes ljus lysa för oss, att vi i det må se det ouppnåeliga ljuset, och styr våra steg till att uppfylla Dina bud, genom Din allrarenaste Moders och alla helgons förböner."

Amen

"I Ditt ljus, ser vi ljus"

 

Innehållsförteckning;

 

 

Bilder från eremitaget,

dit vi återvände med jämna mellanrum från "världens larm"
under tiden då vi bodde i storstaden
för att leva i stillhet, meditation, eftertanke och fasta
- govenie

Sedan dess har vi flyttat till vårt permanenta eremitage i mellansverige,
se bild längst ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...och ljuset lyser i mörkret,

och mörkret har inte fått makt över det..."

 

 

 

Våra vänner i Kristus

Natalia, Nikolaj och Andreas

 

 

 

 

 

 

Gud vare tack för allt!

 

Matteusevangeliet 16:28

"Sannerligen säger Jag eder: 'Bland dem som här stå finnas några
som icke skola möta döden, förrän de få se Människosonen komma
i Sitt rike."

 

Lukasevangeliet 17:20-21

"Och då Han blev tillfrågad av fariséerna när Guds rike skulle komma,
svarade Han dem och sade: 'Guds rike kommer icke på sådant sätt att det
kan förnimmas med ögonen,
ej heller skall man kunna säga: Se här är det, eller: Där är det.
Ty se, Guds rike är invärtes i eder."

 

Markusevangeliet 10:15

"Sannerligen säger Jag eder: Den som icke tager emot Guds rike såsom ett barn,
han kommer aldrig ditin."

 

 

 

"Min själ, vakna min själ, varför sover du? Slutet närmar sig..."
(Kontakion från Andreas av Creta's botkanon)

 

"It is later than you think" fader Serafim Rose

 

 

 

 

Kyrkmodell med tanke på framtida byggbehov.


 

 

Karelens Upplysares fest
Hälsningar i Kristus från nya eremitaget -07
dit vi flyttat för permanent boende

 

Trishagion;

 

 

Uppbyggnadsarbetet fortsätter
genom Herrens välsignelse
till människornas upplysning och glädje

Bilder från 2009

 
   

 

1. Kyrkmodell för eremitaget.
2. Kyrkans placering, fotomontage.
3. Simon och Nikolaj fäller ut virke ur skogen till kyrkbygget.
4, 5, 7. Stuga i vardande för govenie; stillhet, meditation, inre bön och eftertanke.
6. Hilding-Emanuel hjälper till med hammare och spik.
8. Anna rensar ogräs i trädgården.
9. Nikolaj, Natalia och Andreas på rekreationstur i kanadensaren.
10. Nikolaj hämtar fläderblommor till te (en bra bit ovanför marken).
11. Natalia på eremitaget. På korsets plats skall kyrkan resas.
12. Familjens nya medlem Signe-Elina, född 12 juli 2009.
13. November 2009, goveniestugan är färdig för tystnad, meditation och inre bön.

 

 

Donationer till kyrkbygget mottages tacksamt, kontakt via mailadress:

nikolajochnatalia@yahoo.se

Föreningen "Ortodoxa kyrkbygget", Bankgiro-konto: 437-5218

 

Dopet till Kristus

Signe-Elina döptes av fader Vladimir från Ryska ortodoxa kyrkan

den 15 september 2009

efter den ryska storfurstinnan Olga Elena från Pskov

 

Vattenvigningen
Myrrasmörjelsen, Signe-Elina i Gudmors famn
Dopet
Mor med nyfödd dotter

 

Alla som har döpts till Kristus, har iklätt sig Kristus,
och i Kristus har alla sin identitet, sanning och eviga verklighet.

År 2009.

 

 

Se bilder

från uppbyggnadsarbetet och invigningen av kyrkan, klicka här.

Se filmen från invigningen, klicka på del 1 och del 2.

 

År 2011.

 

 

Simon Andersson

har lämnat oss för vidare levnadsfärd.

Han gick vidare in i ljuset den 8 december

i full förströstan på det eviga livets verklighet.

 

Begravningsgudstjänst har ägt rum i den träkyrka

han har byggt med egna händer

och som är vigd till Kristi Uppståndelse.

 

 

Simons sista ord:

"Överge aldrig din Gudstro,

hur tystnaden än kan verka bedövande."